Voorwaarden en regels voor de keuring van hengsten 2021

 

De hengstenkeuring 2021 vindt plaats op 27 maart.

Locatie Nationaal Hippisch Centrum Ermelo.

De inschrijving sluit op 8 maart 2021

 

Hieronder tref je de voorwaarden voor inschrijving aan, met daarbij de voorwaarden uit het Stamboekreglement en het Keuringsreglement.

 

Hengstenkeuring 2021

  • Inschrijven is alleen mogelijk via een volledig ingevuld inschrijfformulier.

  • De inschrijving sluit 8 maart 2021.

  • Inschrijving is alleen mogelijk als de hengst op naam van de eigenaar staat. Indien dit niet het geval is, zien wij het paspoort graag toegezonden voor overschrijving het stamboekkantoor en de kosten à €32,50 overgemaakt naar IBAN NL47RABO0336736940 ten name van Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek onder vermelding van: naam eigenaar + paard en levensnummer.

  • Het inschrijfgeld voor de hengstenkeuring moet voor aanvang van de hengstenkeuring zijn betaald. Bij voorkeur wordt dit overgeboekt op voorgenoemde rekeningnummer in verband met coronavoorschriften, maar het kan ook bij het secretariaat gelijk bij het ophalen van het deelnamenummer.

  • Indien je met het paard een verrichtingsproef wilt afleggen, moet dit aangegeven worden op het inschrijfformulier. Verrichtingsproeven zullen plaatsvinden in het middaggedeelte van de hengstenkeuring.

 

Keuringskosten hengsten

Keuringskosten 1- en 2-jarige hengsten € 75,-

Keuringskosten 3-jaar en oudere hengsten (incl. veterinaire keuring) € 150,-

Keuringskosten 3-jr e.o. goedgekeurde hengsten € 75,-

Inschrijven van Nederlandse goedgekeurde hengsten € 25,-

Inschrijven van buitenlandse goedgekeurde hengsten € 65,-

Inschrijving in het Hoofdstamboek voor hengsten (eenmalig) € 200,-

Je ontvangt voor de keuring de catalogus met de rekening voor het inschrijfgeld.

 

Voorwaarden uit het Stamboekreglement.

Artikel 7

Bij paarden die van alle/enig veulenboek(en) naar enige andere klasse van de hoofdsectie gaan, dient zoveel mogelijk een afstammingscontrole (DNA-test) te zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium. Een volledige afstammingscontrole betreft tenminste het paard zelf en de ouders. Daarmee is van de grootouders het DNA-profiel bekend.

Nakomelingen van ouders of grootouders geboren vòòr 1994 waarvan geen DNA profiel bekend is, zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Het wel of niet voorhanden zijn van een volledige afstammingscontrole is mede bepalend voor de indeling van het paard in de klassen binnen de secties.

Artikel 8

Bij in het buitenland ingeschreven paarden, die ter keuring in Nederland worden aangeboden, dient de eigenaar er zorg voor te dragen dat de gegevens van de afstammingscontrole van zowel de vader als van de moeder van het betreffende paard bij bekend zijn, conform hetgeen vermeld in artikel 7.

Artikel 9

Indien de gegevens op het dekbewijs-geboortebericht of in het paspoort niet overeenkomen met de resultaten van de afstammingscontrole, dan heeft het bestuur het recht om het betreffende paard en van zijn of haar afstammelingen:- de afstamming te wijzigen.- de inschrijving te weigeren, of- de inschrijving ongedaan te maken

Artikel 10

Paarden waarbij in de voorgaande 3 generaties sprake is van inteelt, worden ten hoogste ingeschreven in de B-klasse van de hoofdsectie. Deze paarden mogen aan alle activiteiten van de Vereniging deelnemen.

Artikel 16

Vanaf de leeftijd van tweeëneenhalf jaar kunnen paarden opgenomen in de veulenboeken van de hoofdsectie worden aangeboden voor opname in de desbetreffende Stamboek-klasse.

Indeling geschiedt op basis van DNA-controle, status van de ouders van het paard, exterieur keuringsresultaat en voor de hengsten het veterinair rapport en de verrichtingsproef.

Indeling geschiedt aan de hand van onderstaande richtlijnen:

Klasse A:

Het paard door de keuringscommissie van de Vereniging beoordeeld is en voldoet aan de rasstandaard zoals vermeld in het keuringsreglement.

DNA controle volledig conform artikel 7.

Paarden waarbij in de 3 voorgaande generaties geen sprake is van inteelt.

Vijf generaties voorouders bekend binnen een Fjordenpaardenstamboek.

Ouders goedgekeurd voor de fokkerij door een erkende fokvereniging in enig EU-land of Noorwegen.

Voor hengsten: een veterinair rapport volgens FHI format, opgemaakt door een erkend paardenarts in Nederland of een veterinair rapport volgens FHI format opgemaakt door een veterinair uit een EU land of Noorwegen en erkend door het Fjordenpaardenstamboek dat in het land van herkomst actief is.

Voor hengsten: een voldoende resultaat voor één van de verrichtingsproeven zoals die binnen de Vereniging worden afgenomen of een voldoende resultaat voor één van de verrichtingsproeven zoals die worden afgenomen door de verschillende stamboeken van de EU en Noorwegen.


Klasse B
:

Alle overige paarden binnen de Hoofdsectie, die niet kunnen voldoen aan één of meer richtlijnen vereist voor klasse A, tenzij er sprake is van een erfelijke afwijking.

Promotie van klasse B naar klasse A is mogelijk zodra het paard op enig moment wel voldoet aan de vereisten van klasse A.

Nakomelingen van in de EU en Noorwegen goedgekeurde hengsten in klasse B kunnen in klasse A worden opgenomen als ze premiewaardig zijn.

 

I&R controle

Wanneer tijdens de I & R controle blijkt dat het afgelezen chipnummer niet in overeenstemming is met het chipnummer, zoals vermeld staat in het paardenpaspoort, dan is de hengst voor deze keuring uitgesloten.

Wanneer het chipnummer om welke reden dan ook niet aan het dier is af te lezen, dan vindt de keuring van de hengst onder voorbehoud plaats. Dit voorbehoud houdt in dat via een DNA onderzoek moet worden bewezen dat de afstamming van de hengst inderdaad overeenstemt met de in het paspoort ingeschreven afstamming. Blijkt uit het DNA onderzoek dat dit niet het geval is, dan wordt de keuring geacht niet te zijn uitgevoerd. De kosten voor het DNA onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar van de hengst als blijkt dat het niet overeenkomt met de gegevens in het paardenpaspoort.

Restitutie van het inschrijfgeld zal niet plaats vinden.

Nederlands gefokte hengsten die op basis van het exterieurmatige bemerkingen en/of zonder veterinaire goedkeuring niet voor stamboekopname in aanmerking komen, blijven veulenboekhengsten. Zij kunnen wel in een volgend jaar wederom worden aangeboden.

In een ander EU-land of in Noorwegen goedgekeurde hengsten die in Nederland ter keuring worden aangeboden en worden afgewezen behouden hun inschrijving in de B-klasse.

 

Keuringscriteria voor het in aanmerking komen voor goedkeuring voor de dekdienst:

Voor de in het stamboek opgenomen hengsten bepaalt de keuringscommissie - op basis van de kwaliteit van de afstamming, bloedspreiding en de exterieurkenmerken of, en in welke mate, een in het stamboek opgenomen hengst een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de fokpopulatie van Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek.

De keuringscommissie kan tot de volgende conclusies komen:

1. Hengsten welke een goedkeuring krijgen.

2. Hengsten welke geen goedkeuring krijgen.

De onder 1 genoemde hengsten kunnen een dekboek aanvragen. De nakomelingen van deze hengsten worden in het veulenboek ingeschreven.

Wenselijke aanvullingen: Hengsten die uit een bloedlijn stammen die niet of nauwelijks in onze populatie voorkomt, zijn zeer gewenst. De aanwezigheid van oerkenmerken spreken in het voordeel van de hengst.

 

Voorwaarden vanuit het Keuringsreglement

De Rasstandaard

Artikel 2

Beschrijving van het Fjordenpaard - FHI

Hoogte:

Er is geen boven- of ondermaat limiet, maar de beoogde maten liggen tussen 135 cm en 150 cm. schofthoogte.

Kleuren en markeringen:

De vijf aanvaarde kleuren zijn brunblakk (vaalbruin), ulsblakk (vaalwit), gråblakk (vaalgrijs), rødblakk (vaalrood), gulblakk (vaalgeel).

Het is belangrijk dat deze zogenaamde primitieve kleuren gewaardeerd en behouden blijven.

Een kol wordt enkel aanvaard bij een merrie.

Andere zichtbare aftekeningen worden niet aanvaard.

Haar:

De maantop bij volwassen paarden bedekt de helft tot twee derde van het hoofd.

Overvloedige beharing op de benen is niet gewenst.

De traditie bepaald dat de Fjord rechtopstaande manen heeft.

Het paard hoort voorgesteld te worden met manen die in een boog geknipt zijn, om de bovenlijn van de hals te benadrukken.

Het hoofd:

Het hoofd is belangrijk ten aanzien van het foktype en karakter. Het moet goed geproportioneerd zijn, klein en welomlijnd met een plat en breed voorhoofd. De lengte van het oog tot aan de neus moet kort zijn: het profiel moet recht zijn of bij voorkeur licht concaaf (gewelfd).

De ogen zijn groot, donker en glanzend met een rustige uitdrukking.

De neusgaten moeten wijd zijn en geproportioneerd zodat de neus een ‘vierkante’ uitdrukking geeft.

De wangen moeten welomlijnd zijn.

De onderkaken moeten niet te zwaar zijn, zodat ze geen grove uitdrukking geven aan het hoofd.

De keelgang moet voldoende wijd zijn om een goede beweeglijkheid van het hoofd toe te laten.

De oren moeten relatief kort zijn, met een verfijning naar de punt toe met een wijde inplanting.

De oren moeten parallel staan met een buitenwaartse curve vanaf de top tot in het midden van het oor.

Lange, puntige en dicht bij elkaar staande oren die voortdurend in beweging zijn, zijn niet typisch voor het Fjordenpaard.

Vorm / structuur en ontwikkeling van de spieren:

De harmonie in de lichaamsbouw is heel belangrijk. Variaties kunnen aanvaard worden, maar het Fjordenpaard zal steeds een goede diepte en wijdte hebben en al naargelang leeftijd en geslacht goed bespierd zijn.

De hals:

De hals moet hoog ingezet zijn met een gebogen bovenlijn.

Vooral hengsten hebben meestal een sterke hals.

In de periode dat de Fjord gebruikt werd voor zware werkzaamheden, werden een korte sterke hals en een rechte schouder als een voordeel gezien.

Vandaag de dag is een lagere, soepele hals gewenst, meer geschikt voor het paardrijden en het mennen.

Enige lengte in de nek met een vlakke overgang van de nek naar het hoofd is gewenst.

Een lange dunne hals is niet gewenst.

Schouder en schoft:

De schouder heeft een belangrijke invloed op de bewegingen van een paard, vandaar dat tegenwoordig een schuine schouder wenselijk is voor het goed voorwaarts strekken van de voorbenen.

(Een steile schouder was nodig toen de Fjord gebruikt werd als werkpaard).

Bij het Fjordenpaard is de schoft niet duidelijk afgetekend. Door de iets diepere ligging tussen de schouders maakt de schoft een vlotte overgang naar de rug.

De schoft moet evenwel voldoende ontwikkeld zijn en een goed steunpunt vormen voor de schouderspieren en rugspieren.

De voorhand moet dezelfde lengte hebben als de rug en de achterhand.

Lichaam en bovenlijn:

De borstkas moet gewelfd zijn, maar niet rond.

Rug en lendenen moeten vlot in elkaar overlopen en goed bespierd zijn.

De lendenen zijn heel belangrijk omdat ze een verbinding vormen tussen middenhand en achterhand.

De overgang tussen lendenen en kruis zal beweeglijk zijn en vlot in elkaar overlopen.

De lendenen moeten kort zijn, sterk en in goede verhouding staan met de rug en het kruis.

De achterhand:

Het kruis moet lang zijn, breed, goed gespierd en aflopend. Te sterk aflopend of te recht is niet gewenst.

De staart moet noch een te hoge, noch een te lage aanzetting hebben en moet vrij en natuurlijk gedragen worden.

Het bovenbeen moet voldoende lang zijn en moet bekeken van opzij en van achteren goed gespierd zijn.

Van achteren bekeken, moet de ontwikkeling van de spieren die het dijbeen omvatten, zo breed zijn als het bekken.

De benen:

De onderarm en het onderbeen moeten breed zijn met goed ontwikkelde spieren.

Het onderbeen moet voldoende lang zijn (een te lang onderbeen wordt beschouwd als een gebrek bij een draver) met goed ontwikkelde spieren tot in het spronggewricht. De spieren zijn meer ontwikkeld aan de buitenzijde en vlakker aan de binnenzijde.

De benen moeten correct gelijnd zijn.

De gewrichten en pezen moeten droog zijn en goed afgetekend.

Het pijpbeen moet kort, droog en hard zijn.

De voorknie moet breed, vlak en goed afgelijnd zijn.

Het spronggewricht moet breed zijn en goed ontwikkeld en in verhouding zijn met het gehele paard. Van opzij bekeken moet de punt van het spronggewricht opvallen.

Een te scherpe (kleine) hoek in het spronggewricht is bezwaarlijk.

De kogelgewrichten moeten sterk en mooi afgetekend zijn.

Het kootbeen moet sterk zijn, voldoende lang en rond van vorm om de nodige steun en veerkracht te kunnen geven.

De hoeven van het Fjordenpaard hebben een goede hoornkwaliteit en zijn rond en breed.

De binnenkant van de hoornlaag kan ietwat steiler zijn dan de buitenkant.

Goede, gezonde hoeven zijn belangrijk voor het paard.

De bewegingen:

De bewegingen zijn bijzonder belangrijk voor het Fjordenpaard.

Ze moeten voldoende veerkracht en stuwkracht vanuit de achterhand om een ongedwongen stap, draf en galop te waarborgen.

De bewegingen moeten krachtig en evenwichtig zijn, met een goed ritme.

Het Fjordenpaard moet zich in de drie gangen makkelijk bewegen.

De galop moet evenwichtig zijn, met een soepele en elastisch voorwaartse beweging.

De draf moet veerkrachtig zijn. Overdreven actie is niet typisch voor het ras.

Geslachtskenmerken:

Een hengst moet mannelijkheid uitstralen en een merrie vrouwelijkheid.

Artikel 25

Hengsten in de leeftijd van 2,5 jaar en ouder, kunnen worden gekeurd voor Stamboek-opname. Hengsten welke voldoen aan de rasstandaard krijgen nadat zij op de leeftijd van minimaal 2,5 jaar de verrichtingsproef met een A-certificaat of de Fjordsport diploma's LL-dressuur en B-springen hebben behaald, of Fjordsport diploma M2 mennen een voorlopige 3e premie. Zij worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Paarden van 2,5 jaar of ouder die 35 punten of meer behaald hebben op hun exterieur keuring en een gehoorzaamheidsproef afleggen worden geplaatst in klasse B en na het afleggen van een verrichtingsproef (zie boven) voordat zij 5 jaar oud zijn, met minimaal een A-certificaat of één van de bovenstaande diploma’s Fjordsport behaald hebben, worden in klasse A geplaatst.